Naujienos

2018-01-08 03:01:00

Bendruomeniniai šeimos namai

Raseinių rajono savivaldybės administracija įgyvendina Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2020 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektą.

Projekto tikslas - Sudaryti sąlygas Raseinių rajono savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, kad šeima gyventų visavertį gyvenimą, skatinant tėvų atsakomybę ugdant, auginant, prižiūrint savo vaikus.

Projekto tikslinė grupė – šeima (Lietuvos Respublikos piliečiai ir nuolat Raseinių rajone gyvenantys asmenys). 

Kompleksiškos paslaugos šeimai - vienos ar kelių rūšių paslaugos, skirtos šeimai įgalinti, t. y. šeimą palaikančioms ir pozityvią jos raidą užtikrinančioms socialinėms, psichologinėms, saugumo galimybėms stiprinti.

Projekto siekiami rezultatai – numatoma, kad kompleksines socialines paslaugas gaus 400 tikslinės grupės asmenų.

Projekto siekiama nauda – projekto metu teikiamos paslaugos įgalins šeimą spręsti krizines situacijas, susijusias su fiziniu, emociniu, saugumo, socialinių, vaikų ugdymo, tarpusavio santykių, orumo, saviraiškos poreikių patenkinimo, bus plėtojamos galimybės gauti kokybiškas vaikų priežiūros paslaugas gerinant šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą, vykdoma prevencinė veikla bendruomenėse, ugdant ir skatinant pilietiškumą bei bendruomeniškumą.

Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai:

- Informavimas ir konsultavimas apie visas savivaldybės teritorijoje teikiamas paslaugas šeimai, bei tarpininkavimas tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų;

- Pozityvios tėvystės mokymai (paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes);

- Psichosocialinė pagalba (pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.) ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti psichologinę pagalbą, taip pat pagalba įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų ir kt.);

- Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos (įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, mokymai šeimos finansų planavimo ir valdymo srityje, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.);

- Vaikų priežiūros paslaugos (valandinės vaiko priežiūros paslaugos kurios gali būti teikiamos ne ilgiau kaip 4 valandos per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą.

Projekto vykdytojas - Raseinių rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai:

1. BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras – Bendruomeniniai šeimos namai.

2. Asociacija „Ramonų kaimo bendruomenė“

3. Asociacija „Užkalnių kaimo bendruomenė“

4. Asociacija „Žaiginio bendruomenė „Bitupis“

5. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Raseinių viltis“

6. Asociacija „Raseinių krizių centras“

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Bendruomeninius šeimos namus, adresu: Žemaitės g. 4, Raseiniai, arba telefonu (8 428) 72 035

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

www.esinvesticijos.lt