Konkursai


Raseinių socialinių paslaugų centro skelbimas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms užimti

2018-11-06

(Skelbimas išspausdintas 2018-11-05 Valstybės tarnybos departamento tinklalapyje, rubrikoje „Karjera viešajame sektoriuje“, „Kiti darbo skelbimai“, skelbimo numeris: 54671)

Įstaigos pavadinimas: Raseinių socialinių paslaugų centras (įmonės kodas 302677776).

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigų pavadinimas: Integralios pagalbos skyriaus vyresnysis socialinis darbuotojas.

Darbo vieta: Žemaitės g. 4, Raseiniai

 

Reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį bei ne mažesnę kaip 3 metų socialinio darbo su suaugusiais neįgaliais asmenims, senyvo amžiaus asmenimis ir (ar) suaugusiais asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, paslaugų organizavimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, teisės aktų rengimo tvarką, asmens duomenų teisinę apsaugą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą, teisės normas apie rengimą, vykdymą ir įgyvendinimą;

4. sugebėti apibendrinti gaunamą informaciją, savarankiškai planuoti ir kokybiškai atlikti darbą, pasirinkti tinkamus darbo metodus;

5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis.

7. būti pareigingam, sąžiningam, darbščiam, gebėti bendrauti.

8. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Funkcijos:

1.konsultuoja galimus socialinių paslaugų gavėjus, jų artimuosius, bendruomenės narius, socialinius partnerius, pagalbos namuose, dienos socialinės globos, bei integralios pagalbos paslaugų teikimo klausimais;

2. koordinuoja, kontroliuoja, tikrina ir konsultuoja Integralios pagalbos skyriaus darbuotojus ir jų veiklą;

3. lanko vienišus, turinčius proto, psichinę ar kitą negalią, senyvo amžiaus asmenis, suaugusius asmenis, patiriančius socialinę riziką, užtikrindamas savalaikį socialinių paslaugų poreikio nustatymą ir tenkinimą teikiant integralios pagalbos, pagalbos į namus, bei dienos socialinės globos paslaugas;

4. pasikeitus paslaugų gavėjo sveikatos būklei ar kitoms sąlygoms, atlieka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą, asmens socialinės globos poreikio nustatymą ir pateikia rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui;

5.sudaro socialinio darbuotojo padėjėjų darbo grafikus, koreguoja esant pasikeitimams, supažindina socialinio darbuotojo padėjėjus, pateikia juos raštvedybos ir personalo specialistui;

6. dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) nutraukimo raštu kreipiasi į rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių;

7. rengia sutartis dėl mokėjimo už socialines paslaugas su dienos socialinės globos paslaugų gavėjais;

8. informuoja centro direktorių apie teikiamų paslaugų mokėjimo pasikeitimus;

9. teikia pasiūlymus centro direktoriui integralios pagalbos, pagalbos namuose, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo tobulinimo klausimais;

10. rengia savo skyriaus darbuotojų pareigines instrukcijas, skyriaus veiklos aprašus;

11. koordinuoja Integralios pagalbos skyriaus veiklą;

12. suveda duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) apie dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose gavėjus;

13. dalyvauja komisijų veiklose;

14. pavaduoja Integralios pagalbos skyriaus darbuotojus;

15. atrenka archyvines bylas ir perduoda jas archyvą tvarkančiam specialistui;

16. vykdo kitus centro direktoriaus pavedimus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

1.      Prašymas leisti dalyvauti konkurse;

2.       Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3.       Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

4. Gyvenimo aprašymas, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).

5. Užpildyta pretendento anketa, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 1 punkto 1.4. papunkčiu patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą.

6. Vairuotojo pažymėjimo kopija.

   Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

   Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: Testas raštu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 428) 72035, 867161038.

el. paštas lina.pareigiene@raseiniai.lt

Skelbimas galioja iki: 2018-11-19

  

Puslapis "Konkursai" atnaujintas 2018-11-06