Transporto paslaugos


   Specialiojo transporto paslaugos teikiamos Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims pagal poreikius, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų.

Transportas naudojamas vykti:

  1. į gydymo ir reabilitacijos įstaigas;
  2. į sanatorijas;
  3. į ortopedijos įmones;
  4. į Gydytojų konsultacinę komisiją (GKK) ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT);
  5. vienišiems neįgaliesiems asmenims aprūpinti techninėmis pagalbos priemonėmis, šias priemones nuvežti remontuoti ir parvežti;
  6. rajono neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms vykti į seminarus, mokymus, kultūrinius, sportinius renginius šventes;
  7. į Kauno TPNC parvežti neįgaliųjų technines pagalbos priemones;
  8. Raseinių rajono savivaldybės administracijai, rajono Savivaldybės įstaigoms;
  9. įmonėms, organizacijoms bei kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims mokant nustatytą nuomos įkainį;

      10.  centro darbuotojams tarnybinėms užduotims vykdyti.

   Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto organizavimo paslaugas, pildo prašymą-paraišką, kurioje nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį ir pateikia centro Bendrųjų socialinių paslaugų skyriui. Prie prašymo-paraiškos pateikiami šie dokumentai: 

1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma);

2. dokumentas, įrodantis vykimo reikalingumą;

3. neįgaliojo pažymėjimas;

4. pažymos apie asmens (šeimos) pajamas per praėjusius 3 mėnesius.

   Prašymą dėl transporto paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to pats padaryti. Neįgaliųjų organizacijos, Savivaldybės administracija, rajono Savivaldybės įstaigos, įmonės, organizacijos, pageidaujančios gauti specialiojo transporto paslaugą (šventė, renginys ir kt.), centrui pateikia prašymą ir kitus dokumentus, liudijančius vykimo reikalingumą.

   Už suteiktas paslaugas mokama pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. TS-85 patvirtintus Raseinių socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties automobilių nuomos įkainius ir tarifus.

Transporto paslaugos teikiamos nemokamai

- asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą;

- asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

   Transporto paslaugos gavėjai, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, įmonės, neįgaliųjų organizacijos bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, moka už nuvažiuotą kilometrą – 0,44 Eurų. Įstaigos, įmonės, išlaikomos iš savivaldybės biudžeto lėšų, už nuvažiuotą kilometrą moka – 0,29 Eurų. Tuo atveju, kai vykstama į kultūrinius renginius, seminarus, mokymus, sportines varžybas ar pan., taip pat mokama už mašinos stovėjimo (laukimo) valandą.

   Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už transporto organizavimo paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančiam vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

Už transporto paslaugų teikimą taikomos nuolaidos

- Asmeniui iki 18 metų su negalia, darbingo amžiaus asmenims, pripažintiems nedarbingais, senatvės pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatyti dideli specialieji poreikiai, sukakusiems 75 ir daugiau metų amžiaus ir vienam lydinčiam asmeniui taikoma 80% nuolaida;

- Darbingo amžiaus asmenims, pripažintiems iš dalies darbingais, senatvės pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatyti vidutiniai specialieji poreikiai, sukakusiems senatvės pensinio amžiaus iki 75 metų taikoma 50 % nuolaida.

Senatvės pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatyti nedideli specialieji poreikiai – lengvatos netaikomos.

   Už suteiktas paslaugas asmenys moka į centro nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą pagal pateiktą sąskaitą pranešimą. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys už suteiktas paslaugas sumoka pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą.

   Dėl transporto paslaugų teikimo informacijos kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro darbų saugos ir ūkio reikalams specialistę Arvydą Savicką (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 72 037, el. p. arvydas.savickas@raseiniai.lt).

Puslapis "Transporto paslaugos" atnaujintas 2019-08-02