Veiklos sritys


      Pagrindiniai centro veiklos tikslai yra tenkinti Raseinių rajono gyventojų viešuosius interesus, teikti socialines paslaugas bendruomenės nariams, vykdyti kitą įstatymų bei kitų teisės aktų nedraudžiamą visuomenei naudingą veiklą.

      Vykdydamas savo tikslus centras: 

 ▪      teikia socialines paslaugas Raseinių rajono gyventojams;
 ▪      organizuoja neįgaliųjų aprūpinimą kompensacine technika;
 ▪      organizuoja transporto paslaugas;
 ▪      konsultuoja asmenis ir jų šeimos narius socialinės paramos ir kitais                      klausimais;
 ▪      organizuoja prevencinę ir kitą veiklą vaikams.

      Centras siekdamas savo tikslų veiks tokiose srityse: socialinių paslaugų teikimo, ryšių su panašaus pobūdžio organizacijomis palaikymo, informacinių, konsultavimo paslaugų teikimo, projektų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti rengimo bei įgyvendinimo, ir kitose visuomenei naudingose veiklos srityse.

      Siekdamas savo tikslų, centras vykdys tokią veiklą:

 ▪   nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais       asmenimis veikla (88.10);
   kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
   kitas keleivių vežimas sausumos transportu (60.23);
   skalbyklų veikla (93.01.10);
   vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);
   švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);
   vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);
   kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla (63.99);
   kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (96.09);
 ▪  kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99).

 

      Centras gali savo veiklą vykdyti ir kitose, šiuose įstatuose neaptartose srityse, kai tai neprieštarauja jos veiklos tikslams, numatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose įstatuose.

      Centras turi teisę tapti paramos gavėju ir įgyti teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gavusi paramos gavėjo statusą.

      Centras turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.

RSPC545

Puslapis "Veiklos sritys" atnaujintas 2019-08-02