Raseiniai social services center

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Privacy policy

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įstaigai BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, 302677776, rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, 302677776, naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami užklausas mums, tame tarpe: kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užklausas.

Bendrosios nuostatos

BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, 302677776, jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, 302677776, Valdomas elektronines sistemas. BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, 302677776, nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, 302677776, naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, 302677776, vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais

2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai

3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai

4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, 302677776, įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

1. Apdoroti Jūsų užklausas;

2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;

2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;

3. BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, 302677776, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu;

4. BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, 302677776,  Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų pačių pateikta informacija, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. nuo laiško gavimo el. paštu;

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, 302677776, gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-05-25.

Skip to content