Raseinių socialinių paslaugų centras

Pradedama teikti asmeninio asistento paslauga neįgaliesiems

Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai Raseinių rajono savivaldybėje“ projekto paslaugų sąrašas jau nuo rugsėjo mėnesio pasipildys dar viena paslauga – Asmeninis asistentas fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims. Nuo 2018 m. sausio mėnesio iki 2019 m. birželio mėnesio projekte „Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai Raseinių rajono savivaldybėje“ dalyvavo daugiau negu 400 asmenų.

Kas yra Asmeninio asistento paslauga?

Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kas gali gauti paslaugą?

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Kaip organizuojamas paslaugos teikimas?

Paslauga organizuojama, remiantis 4 pagrindiniais žingsniais:

     1. Dokumentai pateikiami pagal asmens gyvenamosios vietos seniūniją (arba Raseinių socialinių paslaugų centrui, jeigu asmeniui centre teikiamos asmens priežiūros ir globos paslaugos)

– Laisvos formos prašymas gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono ryšio numeris;

– Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

– NDNT išduota Neįgalumo lygio pažyma ar Darbingumo lygio pažyma;

– Dokumentai ir (ar) kitą informacija, pagrindžiantys prioriteto suteikimą.

Prioritetas teikiamas asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

      2. gyvenamosios vietos seniūnijos (arba Raseinių socialinių paslaugų centro) darbuotojas, gavęs dokumentus, juos užregistruoja ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos, su asmeniu ir (ar) asmens atstovu sutartu laiku pokalbio su asmeniu, turinčiu teisę gauti asmeninio asistento paslaugas, metu užpildo Asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo klausimyną, Asmeninio asistento paslaugų poreikis vertinamas individualiai pagal klausimyne nurodytus asmens, turinčio teisę gauti asmeninio asistento paslaugas, poreikius 4 veiklose: asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka.

     3. Užpildęs klausimyną, darbuotojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pokalbio su asmeniu dienos pateikia išvadą ir rekomendaciją dėl asmeninio asistento paslaugų tikslingumo (netikslingumo) Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius). Sprendimas priimamas per 4 darbo dienas nuo išvados ir rekomendacijos dėl asmeninio asistento paslaugų poreikio tikslingumo (netikslingumo) asmeniui, priimančiam sprendimą dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, dienos.

     4. Socialinės paramos skyriui priėmus teigiamą sprendimą jis perduodamas Raseinių socialinių paslaugų centrui. Per 10        darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos arba sutartu laiku, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atlikto asmeninio            asistento paslaugų poreikio vertinimo dienos, Raseinių socialinių paslaugų centras ir asmuo, turintis teisę gauti asmeninio asistento paslaugas, pasirašo Asmeninio asistento paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis). Asmeninis asistentas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo asmens Sutarties pasirašymo dienos su asmeniu ir (ar) asmens atstovu sutartu laiku kartu sudaro Individualų asmeninio asistento paslaugų teikimo planą.

Negalią turintis asmuo turės užpildyti projekto dalyvio anketą, gaunant pirmąją paslaugą ir pasirašyti, jog gavo paslaugą kiekvieną paslaugos teikimo dieną.

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?

– Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;

– Asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.);

– Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;

– Organizuoti asmens maitinimą (pamaitins, pakels ir palaikys daiktus);

– Suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Daugiau informacijos apie projektą – Raseinių socialinių paslaugų centras – Bendruomeniniai šeimos namai, adresas Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 72 036, mob. tel. +370 672 62 953, el. p. bsnraseiniai@gmail.com,interneto svetainėje www.raseiniai.lt, www.rspc.lt

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis www.esinvesticijos.lt

Skip to content