Raseinių socialinių paslaugų centras

Skalbimo paslaugos skiriamos

- Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam pagalbos į namus paslaugas, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (244 Eurai); 

- asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (244 Eurai);

- vienišiems asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (244 Eurai).

    Asmuo (vienas iš šeimos narių), pageidaujantis gauti skalbimo paslaugas, kreipiasi į seniūnijoje dirbantį centro specialistą socialiniam darbui (toliau - specialistą), Raseinių miesto seniūnijoje - į centro socialinį darbuotoją ir pateikia šiuos dokumentus: 

- prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms ir specialiosios pagalbos priemonėms gauti SP-8 formą   , kuri užpildoma seniūnijoje pagal 1 priedą, pasikeitus aplinkybėms, bet ne rečiau kaip kartą per metus, atliekamas skalbimo paslaugų poreikio vertinimas, pareiškėjo materialinių ir buitinių gyvenimo sąlygų tyrimas, su seniūno ir centro specialisto, socialinio darbuotojo išvadomis bei rekomendacijomis;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), šių dokumentų kopijas;

- neįgalumą, specialiųjų poreikių lygį, sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio ar senatvės pensijos amžių patvirtinančių dokumentų kopijas;

- pensiją, nuolatinės priežiūros pagalbos bei slaugos išmokas ir kitas pajamas per praėjusius 3 mėn. nuo kreipimosi datos.

   Vieno skalbimo talono vertė 3,48 Eurų. Skalbimo paslauga skiriama vieną kartą per mėnesį (iki 4 kg sausų skalbinių). Skalbimo paslaugas teikia UAB „Raivila“. 

   Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro specialistę kompensacinei technikai Sigitą Kvietkauskaitę(Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 72 044, mob. 8 684 26 453 el. p. sigita.kvietkauskaite@rspc.lt).

Specialiojo transporto paslaugos teikiamos Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims pagal poreikius, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų.

Transportas naudojamas vykti:

 1. į gydymo ir reabilitacijos įstaigas;
 2. į sanatorijas;
 3. į ortopedijos įmones;
 4. į Gydytojų konsultacinę komisiją (GKK) ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT);
 5. vienišiems neįgaliesiems asmenims aprūpinti techninėmis pagalbos priemonėmis, šias priemones nuvežti remontuoti ir parvežti;
 6. rajono neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms vykti į seminarus, mokymus, kultūrinius, sportinius renginius šventes;
 7. į Kauno TPNC parvežti neįgaliųjų technines pagalbos priemones;
 8. Raseinių rajono savivaldybės administracijai, rajono Savivaldybės įstaigoms;
 9. įmonėms, organizacijoms bei kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims mokant nustatytą nuomos įkainį;

      10.  centro darbuotojams tarnybinėms užduotims vykdyti.

   Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto organizavimo paslaugas, pildo prašymą-paraišką, kurioje nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį ir pateikia centro Bendrųjų socialinių paslaugų skyriui. Prie prašymo-paraiškos pateikiami šie dokumentai: 

1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma);

2. dokumentas, įrodantis vykimo reikalingumą;

3. neįgaliojo pažymėjimas;

4. pažymos apie asmens (šeimos) pajamas per praėjusius 3 mėnesius.

   Prašymą dėl transporto paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to pats padaryti. Neįgaliųjų organizacijos, Savivaldybės administracija, rajono Savivaldybės įstaigos, įmonės, organizacijos, pageidaujančios gauti specialiojo transporto paslaugą (šventė, renginys ir kt.), centrui pateikia prašymą ir kitus dokumentus, liudijančius vykimo reikalingumą.

   Už suteiktas paslaugas mokama pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. TS-85 bei 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS-307 patvirtintus Raseinių socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties automobilių nuomos įkainius ir tarifus.

Transporto paslaugos teikiamos nemokamai

- asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą;

- asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

   Transporto paslaugos gavėjai, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, įmonės, neįgaliųjų organizacijos, kiti neįvardinti fiziniai ir juridiniai asmenys, moka už nuvažiuotą kilometrą – 0,70 Eurų. Įstaigos, įmonės, išlaikomos iš savivaldybės biudžeto lėšų, už nuvažiuotą kilometrą moka – 0,46 Eurų. Tuo atveju, kai vykstama į kultūrinius renginius, seminarus, mokymus, sportines varžybas ar pan., taip pat mokama už mašinos stovėjimo (laukimo) valandą - 3,50 Eurų.

   Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už transporto organizavimo paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančiam vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

Už transporto paslaugų teikimą taikomos nuolaidos

- Asmeniui iki 18 metų su negalia, darbingo amžiaus asmenims, pripažintiems nedarbingais, senatvės pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatyti dideli specialieji poreikiai, sukakusiems 75 ir daugiau metų amžiaus ir vienam lydinčiam asmeniui taikoma 80% nuolaida;

- Darbingo amžiaus asmenims, pripažintiems iš dalies darbingais, senatvės pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatyti vidutiniai specialieji poreikiai, sukakusiems senatvės pensinio amžiaus iki 75 metų taikoma 50 % nuolaida.

Senatvės pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatyti nedideli specialieji poreikiai – lengvatos netaikomos.

   Už suteiktas paslaugas asmenys moka į centro nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą pagal pateiktą sąskaitą pranešimą. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys už suteiktas paslaugas sumoka pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą. Sąskaitą privaloma apmokėti per 30 darbo dienų po paslaugos suteikimo.

   Dėl transporto paslaugų teikimo informacijos kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro darbų saugos ir ūkio reikalams specialistą Arvydą Savicką (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 72 037, 8671 62 312, el. p. arvydas.savickas@rspc.lt).

Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi Raseinių rajono gyventojai, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Raseinių rajono savivaldybėje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti technines pagalbos priemones:

- asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

- asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);

- asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;

- asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžių;

- asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas). 

   Asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgaliotas atstovas, arba specialistas dirbantis seniūnijoje, pageidaujantis įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, kreipiasi į Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyrių, pateikdamas dokumentus:

- prašymą, kuris pildomas vietoje;

- išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas - 12 mėnesių), kurį išrašo, asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai.

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);

- neįgaliojo (pensininko) pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia.

- norint gauti automatiškai reguliuojamą lovą, čiužinį nuo pragulų, lovos staliuką, būtina nuolatinės slaugos pažyma.

   Eilės tvarka asmenys aprūpinami turimomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų fizinius ir medicininius poreikius. Visos išduotos techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, grąžinamos į Raseinių socialinių paslaugų centrą.

   Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai asmens turėtą judėjimo techninės pagalbos priemonę privalo grąžinti per 30 dienų.

   Kreipdamiesi dėl techninės pagalbos priemonės, asmenys turi užpildyti nustatytos formos prašymą ir su reikiamais papildomais dokumentais kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro Bendrųjų paslaugų skyriaus specialistę kompensacinei technikai Sigitą Kvietkauskaitę (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 72 044, mob. 868426453, el. p. sigita.kvietkauskaite@rspc.lt).

Visi neįgalūs ir pensijinio amžiaus asmenys gali kreiptis dėl techninės pagalbos priemonių remonto paslaugų, nesvarbu ar priemonė imta iš Raseinių socialinių paslaugų centro, ar pirkta iš privačių asmenų. Dėl priemonės remonto kreiptis tel. nr. 8 5265 0000 nurodant:

 • Neįgaliojo pažymėjimo arba pensininko numerį.
 • Tikslų savo adresą.
 • Kontaktinį telefoną.
 • Nusirašyti ar atsiųsti nufotografuoti priemonės gamintojo lipduką.
 • Kuo tiksliau apibūdinti priemonės gedimą.

 

Paslaugos pavadinimas

Trumpas paslaugos aprašymas

Paslaugos teikimo trukmė

Paslaugas gali gauti asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus

Paslaugos 1 valandos kaina

Pagalba į namus

Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Nuo 5 val. iki 10 val. per savaitę

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
vaikai su negalia ir jų šeimos; socialinę riziką patiriančios šeimos;
 kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

7,95 Eur

Dienos socialinė globa asmens namuose

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba namuose dienos metu.

Nuo 2 val. iki 8 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę

vaikai su sunkia negalia;

suaugę asmenys su sunkia negalia; senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia; tikslinės grupės asmenys gaunantys laikino atokvėpio paslaugos.

8,04 Eur

Asmeninės pagalbos teikimas

Suteikti individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Kiekvienam pagal individualius poreikius

Asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

8,26 Eur

Laikino atokvėpio paslauga

Trumpalaikio pobūdžio specialiosios socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugos, teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims su negalia (toliau – Tikslinė grupė), kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant pagalbą į namus teikiama nuo 1 iki 10 valandų per savaitę, paslaugos teikimo periodiškumas – iki 2 kartų per savaitę.Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą nuo 2 iki 10 valandų per parą asmens namuose

Tikslinės grupės artimieji – šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos ir kt.) ir globėjai (rūpintojai), kurie gyvena kartu su Tikslinės grupės asmeniu ir namuose jį augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina).


Teikiant pagalbos į namus 1 val. kaina 7,95  Eur

 

 

 

 


Teikiant dienos socialinę globą 1 val. kaina 8,04 Eur


   Dėl detalesnės informacijos kreiptis į  Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus vyresn. socialinę darbuotoją Ivetą Jakaitytę (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 72 038, el. p. iveta.jakaityte@rspc.lt).

Skip to content