Raseinių socialinių paslaugų centras

Nemokamo maitinimo talonai skiriami Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims.
Dėl nemokamo maitinimo talonų gali kreiptis:
  • vieniši neįgalūs asmenys, netekę 60-100 proc. darbingumo, ir pensininkai, kurių gaunamos pajamos neviršija 1,5 VRP (183 €) dydžio;
  • vienišų neįgaliųjų, pensinio bei priešpensinio amžiaus asmenų šeimos, jei pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1 VRP (122 €) dydžio;
  • šeima, auginanti vaikus, jei pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1 VRP (122 €) dydžio;
  • vieniši pavieniai asmenys arba šeimos, atsidūrę(-usios) krizinėse situacijose, neturintys (-ios) pajamų arba kurių pajamos yra iki 1 VRP (122 €);
  • asmenys ir šeimos, įvykus gaisrui, stichinei nelaimei;
  • grįžę iš laisvės atėmimo vietų bei socialinės reabilitacijos įstaigų;
      Asmuo (šeima), pageidaujantis gauti nemokamo maitinimo talonus, kreipiasi į seniūnijoje dirbantį Raseinių socialinių paslaugų centro specialistą socialiniam darbui seniūnijoje ir pateikia šiuos dokumentus:
  • prašymą - paraišką užpildo seniūnijoje;
  • šeimos nario asmenybę liudijančius dokumentus;
  • neįgalumą, darbingumo lygį, specialiųjų poreikių lygį, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio ar senatvės pensijos amžių patvirtinančius dokumentus;
  • dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos savivaldybėje, kurioje gyvena, neturinčių asmenų apskaitą;
  • darbingų šeimos narių pažymą apie gaunamą darbo užmokestį ir kitas išmokas, pažymą apie gautą stipendiją, pensiją, alimentus, nuolatinės priežiūros pagalbos bei slaugos išmokas ir kitas pajamas per praėjusius 3 mėn. nuo kreipimosi datos;
  • pažymą apie žemę, nurodomos pajamos iš žemės nuomos, jei žemė nuomojama;
  • laisvės atėmimo ar reabilitacijos įstaigos pažymėjimą (kopiją);
  • gydytojų konsultacinės komisijos ar gydymo įstaigos pažymą apie sveikatos būklę ar atliktą operaciją;
  • kitus dokumentus;

      Vieno maitinimo talono vertė 2,90 €. Už maitinimo talonus apsipirkti galima KB „Raseinių prekyba" ir UAB „Inkubas" esančiuose parduotuvių tinkluose Raseinių rajone.

      Prašymai svarstomi Raseinių rajono savivaldybės nemokamo maitinimo talonų skyrimo komisijoje. Komisiją įsakymu tvirtina Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Informacijos teikimas
      Smulkesnė informacija teikiama Raseinių socialinių paslaugų centre, adresu, Žemaitės g. 4, Raseiniai, LT-60129, specialistė kompensacinei technikai Sigita Kvietkauskaitė tel. (8 428) 72 044, mob. 8 684  26 453, el. p. sigita.kvietkauskaite@rspc.lt.

Skalbimo paslaugos skiriamos

- Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam pagalbos į namus paslaugas, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (244 Eurai); 

- asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (244 Eurai);

- vienišiems asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (244 Eurai).

    Asmuo (vienas iš šeimos narių), pageidaujantis gauti skalbimo paslaugas, kreipiasi į seniūnijoje dirbantį centro specialistą socialiniam darbui (toliau - specialistą), Raseinių miesto seniūnijoje - į centro socialinį darbuotoją ir pateikia šiuos dokumentus: 

- prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms ir specialiosios pagalbos priemonėms gauti SP-8 formą   , kuri užpildoma seniūnijoje pagal 1 priedą, pasikeitus aplinkybėms, bet ne rečiau kaip kartą per metus, atliekamas skalbimo paslaugų poreikio vertinimas, pareiškėjo materialinių ir buitinių gyvenimo sąlygų tyrimas, su seniūno ir centro specialisto, socialinio darbuotojo išvadomis bei rekomendacijomis;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), šių dokumentų kopijas;

- neįgalumą, specialiųjų poreikių lygį, sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio ar senatvės pensijos amžių patvirtinančių dokumentų kopijas;

- pensiją, nuolatinės priežiūros pagalbos bei slaugos išmokas ir kitas pajamas per praėjusius 3 mėn. nuo kreipimosi datos.

   Vieno skalbimo talono vertė 3,48 Eurų. Skalbimo paslauga skiriama vieną kartą per mėnesį (iki 4 kg sausų skalbinių). Skalbimo paslaugas teikia UAB „Raivila“. 

   Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro specialistę kompensacinei technikai Sigitą Kvietkauskaitę(Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 72 044, mob. 8 684 26 453 el. p. sigita.kvietkauskaite@rspc.lt).

Specialiojo transporto paslaugos teikiamos Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims pagal poreikius, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų.

Transportas naudojamas vykti:

 1. į gydymo ir reabilitacijos įstaigas;
 2. į sanatorijas;
 3. į ortopedijos įmones;
 4. į Gydytojų konsultacinę komisiją (GKK) ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT);
 5. vienišiems neįgaliesiems asmenims aprūpinti techninėmis pagalbos priemonėmis, šias priemones nuvežti remontuoti ir parvežti;
 6. rajono neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms vykti į seminarus, mokymus, kultūrinius, sportinius renginius šventes;
 7. į Kauno TPNC parvežti neįgaliųjų technines pagalbos priemones;
 8. Raseinių rajono savivaldybės administracijai, rajono Savivaldybės įstaigoms;
 9. įmonėms, organizacijoms bei kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims mokant nustatytą nuomos įkainį;

      10.  centro darbuotojams tarnybinėms užduotims vykdyti.

   Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto organizavimo paslaugas, pildo prašymą-paraišką, kurioje nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį ir pateikia centro Bendrųjų socialinių paslaugų skyriui. Prie prašymo-paraiškos pateikiami šie dokumentai: 

1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma);

2. dokumentas, įrodantis vykimo reikalingumą;

3. neįgaliojo pažymėjimas;

4. pažymos apie asmens (šeimos) pajamas per praėjusius 3 mėnesius.

   Prašymą dėl transporto paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to pats padaryti. Neįgaliųjų organizacijos, Savivaldybės administracija, rajono Savivaldybės įstaigos, įmonės, organizacijos, pageidaujančios gauti specialiojo transporto paslaugą (šventė, renginys ir kt.), centrui pateikia prašymą ir kitus dokumentus, liudijančius vykimo reikalingumą.

   Už suteiktas paslaugas mokama pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. TS-85 bei 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. TS-265 patvirtintus Raseinių socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties automobilių nuomos įkainius ir tarifus.

Transporto paslaugos teikiamos nemokamai

- asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą;

- asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

   Transporto paslaugos gavėjai, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, įmonės, neįgaliųjų organizacijos, kiti neįvardinti fiziniai ir juridiniai asmenys, moka už nuvažiuotą kilometrą – 0,58 Eurų. Įstaigos, įmonės, išlaikomos iš savivaldybės biudžeto lėšų, už nuvažiuotą kilometrą moka – 0,38 Eurų. Tuo atveju, kai vykstama į kultūrinius renginius, seminarus, mokymus, sportines varžybas ar pan., taip pat mokama už mašinos stovėjimo (laukimo) valandą - 2,90 Eurų.

   Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už transporto organizavimo paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančiam vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

Už transporto paslaugų teikimą taikomos nuolaidos

- Asmeniui iki 18 metų su negalia, darbingo amžiaus asmenims, pripažintiems nedarbingais, senatvės pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatyti dideli specialieji poreikiai, sukakusiems 75 ir daugiau metų amžiaus ir vienam lydinčiam asmeniui taikoma 80% nuolaida;

- Darbingo amžiaus asmenims, pripažintiems iš dalies darbingais, senatvės pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatyti vidutiniai specialieji poreikiai, sukakusiems senatvės pensinio amžiaus iki 75 metų taikoma 50 % nuolaida.

Senatvės pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatyti nedideli specialieji poreikiai – lengvatos netaikomos.

   Už suteiktas paslaugas asmenys moka į centro nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą pagal pateiktą sąskaitą pranešimą. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys už suteiktas paslaugas sumoka pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą. Sąskaitą privaloma apmokėti per 30 darbo dienų po paslaugos suteikimo.

   Dėl transporto paslaugų teikimo informacijos kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro darbų saugos ir ūkio reikalams specialistą Arvydą Savicką (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 72 037, 8671 62 312, el. p. arvydas.savickas@rspc.lt).

Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi Raseinių rajono gyventojai, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Raseinių rajono savivaldybėje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti technines pagalbos priemones:

- asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

- asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);

- asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;

- asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžių;

- asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas). 

   Asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgaliotas atstovas, arba specialistas dirbantis seniūnijoje, pageidaujantis įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, kreipiasi į Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyrių, pateikdamas dokumentus:

- prašymą, kuris pildomas vietoje;

- išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas - 12 mėnesių), kurį išrašo, asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai.

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);

- neįgaliojo (pensininko) pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia.

- norint gauti automatiškai reguliuojamą lovą, čiužinį nuo pragulų, lovos staliuką, būtina nuolatinės slaugos pažyma.

   Eilės tvarka asmenys aprūpinami turimomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų fizinius ir medicininius poreikius. Visos išduotos techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, grąžinamos į Raseinių socialinių paslaugų centrą.

   Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai asmens turėtą judėjimo techninės pagalbos priemonę privalo grąžinti per 30 dienų.

   Kreipdamiesi dėl techninės pagalbos priemonės, asmenys turi užpildyti nustatytos formos prašymą ir su reikiamais papildomais dokumentais kreiptis į Raseinių socialinių paslaugų centro Bendrųjų paslaugų skyriaus specialistę kompensacinei technikai Sigitą Kvietkauskaitę (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 72 044, mob. 868426453, el. p. sigita.kvietkauskaite@rspc.lt).

Visi neįgalūs ir pensijinio amžiaus asmenys gali kreiptis dėl techninės pagalbos priemonių remonto paslaugų, nesvarbu ar priemonė imta iš Raseinių socialinių paslaugų centro, ar pirkta iš privačių asmenų. Dėl priemonės remonto kreiptis tel. nr. 8 5265 0000 nurodant:

 • Neįgaliojo pažymėjimo arba pensininko numerį.
 • Tikslų savo adresą.
 • Kontaktinį telefoną.
 • Nusirašyti ar atsiųsti nufotografuoti priemonės gamintojo lipduką.
 • Kuo tiksliau apibūdinti priemonės gedimą.

 

Pagalba į namus  – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai:

 • ·   suaugę  asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • ·   senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • ·   vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • ·   kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Pagalbos į namus paslaugos skiriamos tik vienišam asmeniui, neturinčiam artimų giminaičių (vaikų, sutuoktinių), galinčių juo pasirūpinti arba jei asmens artimi giminaičiai yra netekę 75-100 proc. darbingumo, nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, slaugo ar prižiūri  savo šeimos narį, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, 0-40 % darbingumas, vidutiniai ar dideli specialieji poreikiai arba yra socialinės rizikos asmenys. Pagalbos į namus paslaugas galima skirti ir kitais nenumatytasis atvejais, kai yra Raseinių rajono savivaldybės specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir socialinės globos paslaugų skyrimo komisijos pritarimas.

Pagalbos į namus paslaugos – teikiamos asmens namuose nuo 5 val. iki 10 val. per savaitę.

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba namuose dienos metu.

Dienos socialinės globos gavėjai yra asmenys su sunkia negalia, kurių galimybės pagrindinėse jų veiklos srityse dėl sveikatos būklės yra visiškai ribotos, be kitų pagalbos negali atlikti beveik nieko, specialiųjų poreikių apimtis yra didelė ir dėl to teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų.

Dienos socialinės globos paslaugų gavėjai:

 • ·          vaikai su sunkia negalia;
 • ·          suaugę asmenys su sunkia negalia;
 • ·          pensinio amžiaus asmenys su sunkia negalia.

Dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose teikimo trukmė nuo 2 val. iki 8 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę.

Dėl pagalbos į namus  ir dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas ar suinteresuotas asmuo kreipiasi į asmens (šeimos) gyvenamosios vietos seniūniją, užpildo Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti, bei pateikia asmens tapatybę  patvirtinantį dokumentą.

Seniūnijos specialistas ar socialinis darbuotojas, gavęs asmens (globėjo, rūpintojo) Prašymą-paraišką, ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų privalo įvertinti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. Asmens poreikio socialinei globai vertinimas atliekamas per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Visi užpildyti dokumentai pateikiami Socialinės paramos skyriui.

Mokesčio už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų rūšį, tačiau negali būti didesnis už asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų kainą.

Asmens (šeimos narių) finansinės galimybes nevertinamos kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.

Raseinių socialinių paslaugų centro teikiamų pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kaina patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-324 ,, Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro teikiamų pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kainų patvirtinimo“.  

 

Pagalbos į namus paslaugos 1 val. kaina: 6,59 Eur

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 1 val. kaina: 6,76 Eur

Reglamentuojantys teisės aktai

– Socialinių paslaugų įstatymas;

– Socialinių paslaugų katalogas;

– Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika patvirtinimo“;

– Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas;

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

 

Asmeninės pagalbos paslaugos ir jų tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

              Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • gyvena vieni.

Asmeninės pagalbos teikimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurias savivaldybėms paskirsto Neįgaliųjų reikalų departamentas. Asmeninei pagalbai teikti savivaldybės institucijos nustatyta tvarka gali būti naudojamos ir kitos lėšos.

Asmeninės pagalbos paslaugos 1 val. kaina: 6,97 Eur

Raseinių socialinių paslaugų centro teikiamų asmeninės pagalbos paslaugų kaina patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės tarybos 202 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. TS-197 ,, Dėl BĮ Raseinių socialinių paslaugų centro paskyrimo teikti asmeninę pagalbą ir asmeninės pagalbos teikimo paslaugų kainos patvirtinimo“.  

Reglamentuojantys teisės aktai: Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. A1-1101 „Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

   Dėl detalesnės informacijos kreiptis į  Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus vyresn. socialinę darbuotoją Ivetą Jakaitytę (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 72 038, el. p. iveta.jakaityte@rspc.lt).

Skip to content