Raseinių socialinių paslaugų centras

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Centro veiklos sritis – žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikla.


Raseinių socialinių paslaugų centras:

 • teikia informaciją ir konsultacijas Raseinių rajono savivaldybės gyventojams apie Centre teikiamas socialines paslaugas ir jų gavimo galimybes, atsižvelgdamas į asmens (šeimos) problemų pobūdį ir paslaugų poreikį, teikia įvairias socialines paslaugas bei užtikrina teikiamų paslaugų kokybę;
 • aprūpina neįgaliuosius techninėmis pagalbos priemonėmis;
 • rengia ir įgyvendina įvairias socialines programas, projektus ir (ar) dalyvauja juos įgyvendinat ir (ar) organizuoja bendrus renginius, projektus su socialinių paslaugų bei kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis socialinę veiklą;
 • Centro direktoriaus nustatyta tvarka ir sąlygomis, atsižvelgdamas į asmens (šeimos) poreikius, organizuoja socialinių paslaugų teikimą ir jas teikia;
 • Centro direktoriaus nustatyta tvarka ir sąlygomis gali skirti transporto organizavimo paslaugą nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms socialinę veiklą ir neturinčioms savo transporto, joms apmokant už patirtas kuro išlaidas;
 • bendradarbiauja su Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, institucijomis, atsakingomis už vaiko teisių apsaugą, sveikatos priežiūros, teisėsaugos, švietimo, kultūros ir kitomis įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • prireikus teisės aktų nustatyta tvarka gali organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas, savanorišką veiklą
 • vykdo atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoja atvejo vadybos procesus, dirbant su šeimomis
 • teisės aktų nustatyta tvarka vykdo nuteistųjų socialinės integracijos antrą etapą, derina priemones, dalyvauja jas įgyvendinant;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir asmens (šeimos) finansinį vertinimą, nustatant mokėjimo už socialines paslaugas dydį ir šaltinius
 • rengia ir teikia reikalingas ataskaitas, informaciją Centro kompetencijos klausimais Savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms nustatytomis sąlygomis ir terminais
 • įgyvendina kitas Savivaldybės socialinių paslaugų priemones, numatytas Savivaldybės strateginiame plėtros plane ir strateginiame veiklos plane, ir už jas atsiskaito
 • vertina fizinio asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje ir rengia išvadas
 • suveda į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą duomenis apie suteiktas akredituotas socialinės priežiūros paslaugas, nurodytas suvesti Savivaldybės administracijos teisės aktuose
 • vykdo kitas Lietuvos respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas pagal savo veiklos sritis ir rūšis
Skip to content